Logo del centre cívic

Perfil d'usuari

Dades personals

Any    Mes    Dia  

Seguretat

Tractament de dades

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el fitxer Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals) ) per a la gestió de les activitats del centre cívic a les que participa com a inscrit.

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les seves dades restaran en actiu fins que sol·liciteu la baixa de les mateixes.

NORMATIVA D'INSCRIPCIONS
Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:

PER INSCRIURE’S
Els preus estan aprovats per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona.
La inscripció ha de fer-se de forma presencial o a través de la pàgina web www.barcelona.cat/ccjosepmtriasipeitx. En cap cas no es reservarà plaça per telèfon.
La direcció del centre es reserva el dret de limitar el nombre d’inscripcions a tercers.
Les persones que estiguin a l’atur tenen una subvenció del 50% en el preu d’un taller en el trimestre actual presentant la vida laboral (de l’últim mes) o la documentació del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) i l’empadronament.
Així mateix, les persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat o que siguin ateses en algun centre públic de salut mental tenen reducció de l’import d’una activitat formativa al trimestre, segons diversos criteris que estableix el BOPB. Cal presentar la documentació acreditativa i l’empadronament.
En el cas dels tallers que s’hagin d’anul·lar pel fet de no tenir un nombre mínim de participants, es torna íntegrament el preu del taller corresponent.
El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professor/a o la ubicació d’una activitat si ho considera necessari.
El material fungible que sigui necessari per al taller és a càrrec de la persona usuària. En la informació de cada taller s’especifica quin és aquest material.
Les classes d’activitat física es desenvolupen sense calçat de carrer. Podeu portar mitjons o calçat que només feu servir per a l’activitat.
Les activitats que necessiten l'acompanyament d'un adult responsable del o la menor apuntat a una activitat infantil han d'estar 5 minuts abans del final de l'activitat per poder recollir a temps a l'infant i donar pas a la següent activitat que es desenvolupa a la mateixa aula.
La direcció del centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions de les persones usuàries.
Les persones que n’acompanyin d’altres amb discapacitat que necessitin suport per fer l’activitat estan exemptes del pagament de l’activitat.
Totes les persones que pateixin alguna malaltia relacionada amb la pèrdua de la memòria, un trastorn o que segueixin algun tipus de tractament que pugui alterar la seva capacitat psicomotriu o cognitiva han de comunicar-ho a l’hora d’inscriure’s a un taller per tal d’informar-ne el professorat. La direcció del centre en declina tota responsabilitat, de manera que és aconsellable que vagin acompanyades quan entrin i surtin de l’aula on s’imparteix l’activitat.
Cal tenir present que mentre el centre estigui obert al públic no s’interrompran els tallers presencials, tret que les mesures de prevenció de la covid-19 indiquin noves restriccions de l’activitat. Aquesta variació no suposa que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no dona dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions que es puguin fer virtualment. El centre es fa responsable de complir la normativa sanitària vigent.

PERIODE DE DEVOLUCIONS:
Abans de l’inici de l’activitat es podrà sol·licitar la devolució de l’import d’aquesta. Un cop iniciada l’activitat, després de la primera sessió, només s’acceptarà la devolució proporcional de les activitats fins al 50% del total de les sessions programades amb justificant mèdic i/o laboral, i en el termini del trimestre en curs. Un cop finalitzat el 50% de les sessions programades no es retornarà en cap cas els diners de l’activitat. Aquesta norma només aplica en cas de donar-se de baixa de l’activitat.

Durant el mes d'agost el centre romandrà tancat per vacances i no es podrà realitzar cap gestió administrativa ni inscripcions presencials.

Vols rebre informació?Xarxa de Centres Cívics

Logo del grup
Ajuntament de Barcelona

Gestió tècnica:
CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA (G60320132) | C/Blesa 27

Centre Cívic
JOSEP M. TRIAS I PEITX

Riera Blanca , 1-3
08028 Barcelona
934480499
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat

Logo Miram Cloud